Secret Phrases, Private Keys și Public Keys
Sfaturi pentru începători

  1. Nu fotografiați Frazele Secrete, nu le salvați pe hard-uri și pentru că acum sunt disponibile Maiar App si Ledger (cele mai sigure moduri de interacționare cu blockchain-ul) evitați conectarea prin fișierul json+parolă în mod special dacă știți ca nu vă luați măsuri de securizare pe device-urile voastre.
  2. Nu folosiți Frazele Secretie în alte locuri în afară :
  • Aplicația Maiar (verificați mereu că aveți instalată aplicația corectă)
  • Dispozitivele Ledger (folosiți mereu dispozitive procurate de la vânzători autorizați)
  • Web Wallet: wallet.elrond.com (verificați mereu ca adresa să fie cea corectă)
  • Își dau de bunăvoie Frazele Secrete scammer-ilor care falsifică identitățile adminilor sau membrilor echipelor proiectelor crypto.
  • Completează Frazele Secrete pe site-uri Scam de obicei distribuite lor de către scammer-ii de menționați și mai sus.
  • Accesează site-uri Scam, descarcă și instalează Software Scam precum Keylogger-e care permit scammer-ilor accesul la activitatea dispozitivelor lor.
  • Salvează backup-uri sau chiar Fraze Secrete în cloud sau pe email-uri folosind adrese de email compromise sau cu securitate redusă și sunt ulterior hack-uiți.

--

--

--

mgstaking.com - Secure staking for a blockchain world!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MGStaking

MGStaking

mgstaking.com - Secure staking for a blockchain world!

More from Medium

Decentralized Finance 101 (Clemson X Encode)

POLKABRIDGE — THE MULTI-CHAIN AMM

Project Spotlight: ImmortalDAO (IMMO)- decentralized reserve currency protocol on Celo

Exchange Voting on EOS is Fine