Secret Phrases, Private Keys și Public Keys
Sfaturi pentru începători

  1. Nu folosiți Frazele Secretie în alte locuri în afară :
  • Dispozitivele Ledger (folosiți mereu dispozitive procurate de la vânzători autorizați)
  • Web Wallet: wallet.elrond.com (verificați mereu ca adresa să fie cea corectă)
  • Completează Frazele Secrete pe site-uri Scam de obicei distribuite lor de către scammer-ii de menționați și mai sus.
  • Accesează site-uri Scam, descarcă și instalează Software Scam precum Keylogger-e care permit scammer-ilor accesul la activitatea dispozitivelor lor.
  • Salvează backup-uri sau chiar Fraze Secrete în cloud sau pe email-uri folosind adrese de email compromise sau cu securitate redusă și sunt ulterior hack-uiți.

--

--

mgstaking.com - Secure staking for a blockchain world!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store